Ozone Generator

Ozone Generator

Household Ozone Generator

Model No: HOZ-400MG

Brand Name: Heron

Capacity: 400mg/h

Portable Ozone Generator

Model No: HOZ-3G/5G-W

Brand Name: Heron

Capacity: 3G, 5G

Ceramic Plate Ozone Generator

Model No: HOZ-7G-10G-C

Brand Name: Heron

Capacity: 7G, 10G

Large Ozonizer Consisted of System

Model No: HOZ-1KG-50KG

Brand Name: Heron

Capacity: 1KG-50KG

Vertical Ozone Generator

Model No: HOZ-2G/3G/5G-P

Brand Name: Heron

Capacity: 2G, 3G, 5G

Industrial Ozone Generator

Model No: HOZ-300G/10000G

Brand Name: Heron

Capacity: 300G, 10000G

Oxygen Source Ozone Generator

Model No: HO2-10/15/20/30/40/50/60G

Brand Name: Heron

Capacity: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60G

Air Feeding Ozone Generator

Model No: HOZ-50/60/80/100/200G

Brand Name: Heron

Capacity: 50G, 60G, 80G, 100G, 200G

Ozone Water System

Model No: HOZ-OWS-10G/OWS-20G/OWS-30G

Brand Name: Heron

Capacity: 10G, OWS-20G, OWS-30G

Air Feeding Ozone Generator

Model No: HOZ-7G/10G-D

Brand Name: Heron

Capacity: 7G, 10G

Air Feeding Ozone Generator

Model No: HOZ-7G/10G-M

Brand Name: Heron

Capacity: 7G, 10G

Air Feeding Ozone Generator

Model No: HOZ-15G/20G/30G/40G

Brand Name: Heron

Capacity: 15G, 20G, 30G, 40G